Mineralogicko-petrografický průvodce po území Čech

hlavní stránka seznam lokalit mapa lokalit o autorech průvodce Morava

Abecední seznam lokalit

B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

Bartošovice Výchozy sněžnických ortorul orlicko-kladského krystalinika

Běloves u Náchoda

Cu mineralizace v tělese granodioritového porfyritu ve fylitech novoměstského krystalinika

Beroun - Jarov

Horniny kopaninského a přídolského souvrství siluru barrandienu.

Besednice

Mrákotínský typ granitu moldanubického plutonu

Bezděkov

Vápnité pískovce jizerského souvrství – střední turon

Borek u Chotěboře

Tělesa ultrabazických serpentinitů a eklogitů v pararulách moldanubika

Borovany

Ložisko křemeliny a keramických jílů v terciárních sedimentech třeboňské pánve

Bubovice

Hraniční souvrství siluru a spodního devonu barrandienu

Cvikov

Kontakt pískovců březenského souvrství a polzenitové žíly

Černá Studnice

Tanvaldský granit v jižním lemu krkonošsko-jizerského masivu

Černá v Pošumaví

Krystalické vápence a ruly pestré skupiny moldanubika

Černý Důl

Krystalické vápence ponikelské skupiny krkonošsko-jizerského krystalinika

Červený Kostelec - Krákorka

Triasové pískovce bohdašínského souvrství vnitrosudetské pánve

Číměř

Dvojslídné porfyrické granity číměřského typu v moldanubickém plutonu

Dětaň

Kaolinové ložisko a terciérní vulkanismus na okraji Doupovských hor

Dlouhá Ves

Těžba polymetalických rud havlíčkobrodského rudního revíru

Dobříš

Horniny štěchovické skupiny mladšího proterozoika barrandienu

Harrachov

Fluorit – barytové ložisko v horninách krkonošsko-jizerského plutonu

Hejtmánkovice Ryolitové tufy a tufity v broumovském souvrství vnitrosudetské pánve

Horní Lánov

Tělesa dolomitových mramorů v horninách ponikelské skupiny krkonošsko-jizerského krystalinika

Hraničná

Liberecká žula – součást komplexu magmatických hornin krkonošsko-jizerského plutonu

Hromnice u Plzně

Pyritizované černé břidlice barrandienského proterozoika

Humpolec

Historická těžba živce v pegmatitu moldanubické oblasti

Hynčice u Meziměstí

Sedimenty broumovského souvrství svrchního paleozoika vnitrosudetské pánve

Hynčice u Meziměstí - lom

Ryolity a ryolitové ignimbrity broumovského souvrství vnitrosudetské pánve

Chrtníky

Těleso albitizovaného diabasu v komplexu chvaleticko-sovoluského proterozoika

Chvaletice

Chvaletická žula - nejstarší součást železnohorského plutonu

Javornice u Rychnova n. K.

Těleso granodioritu na hranici novoměstského, zábřežského a orlicko-kladského krystalinika

Jeníkov u Duchcova

Barytová mineralizace v kvarcitech

Jetřichov

Triasové siliciklastické sedimenty bohdašínského souvrství vnitrosudetské pánve

Jílové u Držkova

Pokrývačské fylity radčické skupiny krkonošsko-jizerského krystalinika

Kamenický Šenov

Sloupcovitá odlučnost nefelinického bazanitu Českého středohoří

Kamenná Lhota

Granit typu Kouty v moldanubickém plutonu (melechovský masiv)

Kaplice

Pararuly jednotvárné skupiny moldanubika a granit typu Weinsberg moldanubického plutonu.

Karlštejn

Parastratotyp hranice silur-devon v barrandienu.

Kaznějov

Kaolinitové ložisko vzniklé z karbonských arkóz kladenského souvrství v plzeňské pánvi

Klonk u Suchomast

Mezinárodní stratotyp hranice silur/devon v barrandienu

Komorní hůrka u Chebu

Nejmladší projevy vulkanismu na území České republiky

Košťálov u Semil

Horniny rudnického obzoru spodního oddílu vrchlabského souvrství vnitrosudetské pánve

Koterov u Plzně

Proterozoické polštářové lávy ve spilitech kralupsko-zbraslavské skupiny barrandienu

Kožlany

Satelitní peň v proterozoickém plášti čistecko-jesenického masivu

Královec

Ryolitový vulkanismus v broumovském souvrství vnitrosudetské pánve

Kralupy nad Vltavou - Hostibejk

Transgrese křídových sedimentů perucko-korycanského souvrství na sedimenty karbonu

Krásný Les

Těleso kenozoických vulkanických hornin prorážející lužický pluton

Krupka

Greisenová mineralizace v krušnohorském krystaliniku

Křižanovice

Těleso mladovariských granitů železnohorského plutonu

Křížov - Blaník

Moldanubické ortorulové horniny s turmalínem

Kunětická hora

Fonolitový lakolit vystupující ze sedimentů české křídové tabule

Libná u Adršpachu

Křídové glaukonitové pískovce korycanských vrstev s hojnou fosilní faunou

Libodřice u Kolína

Alpská mineralizace v amfibolitech kutnohorského krystalinika kutnohorsko-svratecké oblasti

Lipnice nad Sázavou

Granity lipnického typu moldanubického plutonu (melechovský masiv)

Lišov

Granulitový masiv jihočeského moldanubika

Malenice

Biotitové a sillimanit-biotitové plagioklasové pararuly moldanubika s tělesy leukokratních žilných granitoidů

Malé Svatoňovice Transgrese křídových sedimentů na trutnovské souvrství vnitrosudetské pánve, hronovsko-poříčská porucha

Malé Svatoňovice - Žaltman

Slepence a žaltmanské arkózy odolovského souvrství vnitrosudetské pánve

Masty Proterozoické bazické vulkanity novoměstského krystalinika

Melechov

Izolovaný blok se skalními mísami tvořený peraluminickým granitem melechovského typu

Meziměstí - Alpská víska

Pískovce trutnovského souvrství ve svrchnopaleozoické vnitrosudetské pánvi

Mikulášovice

Granitoidní horniny lužického plutonu

Mistrovice

Intruze tonalitu do hornin stroňské skupiny orlicko-kladského krystalinika

Mokrá u Žlutic

Těleso nefelinitu náležející k vulkanickému centru Doupovských hor

Mrač u Benešova

Granodiority s mafickými enklávami středočeského plutonického komplexu

Muckov

Krystalické vápence českokrumlovské pestré skupiny moldanubika

Odolena Voda

Spility kralupsko-zbraslavské skupiny barrandienu

Odolov - Kryštofovy kameny

Karbonské „žaltmanské“ arkózy a slepence jíveckých vrstev

Paškapole u Bořislavi

Vyrostlice augitu v leucitickém bazanitu Českého středohoří

Petrovice - Husova kazatelna

Zvětrávání melasyenitů a melagranitů středočeského plutonického komplexu

Pěčín

Těleso bazických magmatitů na hranici novoměstského a zábřežského krystalinika

Plaňany u Kolína

Komplex migmatitů a amfibolitů kutnohorského krystalinika

Plešovice

Těleso granulitů v horninách moldanubika

Podlešín

Ledecké arkózy svrchního karbonu kladenské pánve

Pohled

Metamorfované a magmatické horniny moldanubika

Police n. Met. - Ostaš Křemenné kvádrové pískovce březenského souvrství formující stolovou horu

Prosetín u Skutče

Granodiority až tonality železnohorského plutonu s uzavřeninami drobných těles granitů

Předhradí

Horniny hlinecko-rychmburského souvrství hlineckého paleozoika a proterozoika

Rabštejn nad Střelou

Fylity a fylitické břidlice svrchního proterozoika barrandienu

Rabštejnská Lhota Transgrese křídových pískovců korycanských vrstev na ordovické křemence

Radčice u Plzně

Karbonské slepence a arkózy kladenského a týneckého souvrství plzeňské pánve

Ratboř

Granátické serpentinizované peridotity kutnohorského krystalinika

Rejta

Granitoidy freistadtského typu moldanubického plutonu.

Rohozná

Dvojslídné granity eisgarnského typu v moldanubickém plutonu.

Rozkoš - Orlík

Historická těžba zlata v horninách moldanubika.

Rožmberk - Závratná

Dvojslídné pararuly kaplické jednotky moldanubika.

Rožmitál u Broumova

Výlevy permských bazických vulkanitů do horninového komplexu broumovského souvrství vnitrosudetské pánve.

Ruprechtice u Meziměstí

Horniny permského ryolitového vulkanismu v broumovském souvrství vnitrosudetské pánve.

Skoupý Devonské horniny sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného ostrova

Skuteč - Horka

Granodiority a tonality železnohorského plutonu.

Slaný - Slánská hora

Apatitem bohaté nefelinity terciérního alkalického vulkanismu v Českém masivu.

Smrčí u Semil

Terciérní alkalické olivinické nefelinové bazanity s  uzavřeninami plášťových ultrabazických hornin.

Smržovka - Vyhlídka

Izolovaná skála a skalní mísy tvořené granodiority krkonošsko-jizerského plutonu.

Sovolusky

Spilitové polštářové lávy chvaleticko-sovoluského proterozoika.

Stará Paka - Hvězda Svrchnopaleozoické andezity podkrkonošské limnické pánve

Staré Ransko

Komplex bazických a ultrabazických magmatických hornin železnohorského plutonu.

Starý Plzenec

Silicity proterozoika kralupsko-zbraslavské skupiny Barrandienu.

Stříbrné Hory - Borovský potok

Strusky po tavbě stříbrných rud.

Stříbrné Hory - Pekelská štola

Těžba a průzkum polymetalických rud v horninách moldanubika.

Studenec

Cu mineralizace v bazických vulkanitech svrchního paleozoika podkrkonošské pánve.

Sudslavice

Biotitové a sillimanit-biotitové pararuly moldanubika s tělesy leukokratních žilných granitoidů.

Ševětín Granity moldanubického plutonu

Špičák u Deštného v O.h.

Těleso bazických magmatitů v horninách novoměstské skupiny orlicko-kladského krystalinika.

Špindlerův Mlýn - Pevnost

Zvětrávání granitoidů krkonošsko-jizerského masivu.

Teletín

Různé typy magmatických hornin středočeského plutonického komplexu.

Teplice nad Metují Skalní město v křídových pískovcích březenského souvrství

Terezín u Kunžaku

Granity typu Landštejn (Zvůle) moldanubického plutonu.

Točník - Žebrák

Křemenné pískovce a droby třenického souvrství barrandienu.

Třenice

Arkózy ordovických třenických vrstev barrandienu.

Utín - Poperek

Pozůstatky po středověké těžbě stříbra v havlíčkobrodském rudním revíru.

Ústí nad Labem - Vrkoč

Vějířovitě uspořádaná sloupcovitá odlučnost bazanitů Českého středohoří.

Vepice

Těleso melasyenitů a melagranitů středočeského plutonického komplexu.

Vinařice - Vinařická hora

Stratovulkán terciárního vulkanismu v sedimentech svrchního paleozoika a křídy.

Vlčí hora u Černošína

Terciérní olivinické nefelinity s vyrostlicemi pyroxenu a amfibolu.

Vyšný u Českého Krumlova

Amfibolity a mramory pestré skupiny moldanubika.

Zeměchy

Profil pleistocenními sprašemi s horizonty fosilních půd.

Želenice

Těleso sodalitického nefelinického fonolitu terciérního alkalického vulkanismu Českého masivu.

Žernovka

Říčanský granit – nejmladší granitoidní těleso středočeského plutonického komplexu.

Žumberk

Biotitové granity železnohorského plutonu.

Zpět na začátek