Klonk u Suchomast

Mezinárodní stratotyp hranice silur/devon v barrandienu.

Obrazová dokumentace k lokalitě

severní šířka (S42): 49°53,993´

východní délka (S42): 14°03,828´

nadmořská výška: 419 m n. m.

mapa KČT: č. 38 (A1)

hlavní stránka seznam lokalit mapa lokalit o autorech průvodce Morava

Asi 500 m s. od obce Suchomasty (6 km vjv. od Zdic a 7 km j. od Berouna) se nachází strmý svah budovaný vrstvami siluru a nejnižšího devonu barrandienu (mapa 2, foto 1, 2, 3 a 4). Jde o jeden ze statigraficky nejvýznamnějších profilů s odkrytou hranicí mezi oběma útvary. Na Mezinárodním geologickém kongresu v roce 1972 v Montrealu byl z tohoto důvodu vyhlášen jako mezinárodní stratotyp hranice silur/devon (foto 5). Vlastní hranice je situována v pravé části odkryvu (foto 3). Lokalita je přístupná ze s. konce obce (mapa 1) těžko prostupným lesním remízkem. Pěkný pohled na celý profil je od památníku, který se nachází na sz. okraji obce asi 200 m od silnice směr Tmaň (foto 6). Celý svah včetně stratotypu je od roku 1977 chráněn jako Národní přírodní památka a vstup na něj není povolen.


Pravou, jižní část svahu tvoří tufitické břidlice a vápence kopaninského souvrství. Statigraficky významná je část severnější, nacházející se vlevo od lesíka. Zde vystupuje přídolské souvrství nejvyššího siluru a spodní polohy lochkovského souvrství (báze devonu). Nejvyšší silur i spodní devon jsou zde shodně litologicky vyvinuty jako tmavě šedé, jemnozrnné deskovité vápence, střídající se rytmicky s vložkami vápnitých břidlic (foto 7, 8, 9 a 10). Na puklinách vápenců se ojediněle vyskytují povlaky hrubě krystalického kalcitu, vytvářejícího místy až 1 cm velké klencové krystaly (foto 11 a 12). Profil včetně vývoje fauny tvoří jediný kontinuitní sled.

Stratotypový profil je typický nadprůměrnou sedimentací jílovitých mikritových vápenců. Z desíti vyčleněných mikrofacií jsou objemově nejvýznamnější dvě: rytmické laminity hemipelagického prostředí a laminity uložené z trakčních, při dně tekoucích proudů. Podíl jílových minerálů se cyklicky mění, klimatické mikrocykly odpovídají průměrné mocnosti 0,3 mm. V laminovaných sedimentech jsou současně vyvinuty i cykly několika nižších řádů, což odporuje představě o uložení vrstev z jednoho turbiditního proudu (Hladil 1991, 1993).

Vlastní hranice mezi silurem a devonem je vedena podle nástupu vůdčího graptolita Monograptus uniformis,  představujícího celosvětově nejnižší devonskou graptolitovou zónu. Graproliti jsou zde provázeni dalšími statigraficky významnými skupinami živočichů umožňujících široké mezinárodní srovnání statigrafických dat (trilobiti: Warburgella rugulosa; konodonti: Icriodus wolschmidti; chitinovci: Angochitina chlupaci; ostrakodi). Vůdčí druhy provází další četná fauna (loděnkovití hlavonožci, graptoliti, trilobiti, mlži, plži, ramenonožci, korýši), vzácně byly nalezeny i zbytky suchozemské flóry (Cooksonia).

Sled hraničních vrstev na Klonku je odkryt bez jakýchkoliv zásahů mladokaledonské orogeneze a s ní souvisejícího tektonického porušení i bez ostrých faciálních změn a vyznačuje se plynule sledovatelným vývojem fauny. Jednotlivé vrstvy odkryvu (1-124) jsou očíslovány (obrázek 1), vlastní hranice mezi silurem a devonem probíhá uvnitř 7-10 cm mocné vrstvy č. 20 (foto 13, 14, 15 a 16).

Klonk je prvním hraničním stratotypem přijatým podle nových exaktních zásad statigrafické klasifikace. Ve světové stratigrafii má proto zcela výjimečný a historický význam a stal se jedním z nejpopulárnějších statigrafických odkryvů.


Crick R. E., Ellwood B. B., Hladil J., El Hassani A., Hrouda F., Chlupáč I. (2001): Magnetostratigraphic susceptibility of the Přídolian-Lochkovian (Silurian-Devonian) GSSP (Klonk, Czech Republic) and a coeval sequence in Anti-Atlas Morocco.- Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol. 167, 73–100.

Davies G. R., MacQueen R. W. (1977), Sedimentology of Bed No. 20 at Klonk.- In: Martinsson A. (ed.): The Silurian-Devonian Boundary: I.U.G.S., Series A, v. 5, pp. 110-116.

Herten U., Kranendonck O., Mann U., Müller A., Poelchau H. S., Suchý V., Vos H. (2000): Multiproxy-Analysis at the Silurian/Devonian Boundary Stratotype Klonk (Suchomasty, Czech Republic).- Mitt.d. Ges. Geol. und Bergbaustudenten in Österreich, 43, 60-61, Wien.

Hladil J. (1991): Evaluation of the sedimentary record in the Silurian/Devonian boundary stratotype at Klonk (Barrandian area, Czechoslovakia).- Newsletters on Stratigraphy, 25, 115-125, Berlin, Stuttgart.

Hladil J. (1992): Are there turbidites in the Silurian/Devonian boundary stratotype? (Klonk near Suchomasty, Barrandian, Czechoslovakia).- Facies, 26, 35-54, Erlangen.

Hladil J. (1993): Posloupnost diagenetických změn ve vápencích na hraničním stratotypu silur/devon, Klonk u Suchomast (12-41 Beroun).- Zpr. geol. Výzk. v r. 1991, 51-53, Praha.

Hladil J., Beroušek P. (1992): Taphonomy and primary biotic associations of the Silurian-Devonian boundary stratotype (Klonk, central Bohemia).- Scripta, Fac. Sci. Nat. Masaryk. Univ., 22, 87-96,  Brno.

Chlupáč I. (1987) (ed.): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, list 12-413 Králův Dvůr.- ÚÚG, Praha.

Chlupáč I. (1988): Geologické zajímavosti pražského okolí.- Academia Praha, 249 s.

Chlupáč I. (1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí.- Academia Praha,
279 s.

Chlupáč I., Havlíček V., Kříž J., Kukal Z., Štorch P. (1992): Paleozoikum Barrandienu.- ČGÚ Praha, 292 s.

Chlupáč, I., Jaeger, H. a Zikmundová, J. (1972): The Silurian-Devonian boundary in the Barrandian.- Bull. Canad. Petrol. Geol., 20, 1, 104-174, Calgary.

Chlupáč I., Kukal Z. (1977): The boundary stratotype at Klonk. The Silurian-Devonian boundary.- IUGS Series A 5, 96–109.

Chlupáč I., Vacek F. (2003): Thirty years of the first international stratotype: The Silurian-Devonian boundary at Klonk and its present status.- Episodes, 26, 1, 10-15.

Jeppson L. (1988): Conodont biostratigraphy of the Silurian-Devonian boundary stratotype at Klonk, Czechoslovakia.- Geologica et Paleont., 22, 21-31, Marburg.

Jeppson L. (1989): Latest Silurian conodonts from Klonk, Czechoslovakia- Geologica et Paleont., 23, 21-37, Marburg.

Kříž J. (1992): Silurian field excursions: Prague Basin (Barrandian), Bohemia.- National Museum of Wales, Geol. Series, 13, 1-111, Cardiff.

Mikuláš R., Vacek F. (2003): Nález jedince ichnorodu Zoophycos na Klonku u Suchomast.- Zpr. geol. Výzk. v r. 2002, 135-136, Praha.

hlavní stránka seznam lokalit mapa lokalit o autorech průvodce Morava
© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.

Obrazová dokumentace k lokalitě Klonk

mapa 1

mapa 2

obrázek 1

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

foto 5

foto 6

foto 7

foto 8

foto 9

foto 10

foto 11

foto 12

foto 13

foto 14

foto 15

foto 16