Černá v Pošumaví

Krystalické vápence a ruly pestré skupiny moldanubika.

Obrazová dokumentace k lokalitě

severní šířka (S42): 48°43,729´

východní délka (S42): 14°06,563´

nadmořská výška: 794 m n. m.

mapa KČT: č. 67 (B2)

hlavní stránka seznam lokalit mapa lokalit o autorech průvodce Morava

Asi 17 km jz. od Českého Krumlova a 1 km jjz. od kostela v Černé v Pošumaví se na kótě zvané Vápenný vrch (813 m n.m.) nachází jámový etážový lom (mapa 1, foto 1, 2, 3, 4, 5 a 6). K lokalitě se dostaneme po silnici, která vede jižním směrem z Černé v Pošumaví směrem do Bližné. Do lomu odbočíme vlevo, asi 500 m za obcí. Vzhledem k probíhající těžební činnosti je pro vstup nezbytný souhlas majitele.


V odkryvu jsou těženy krystalické vápence českokrumlovského pruhu pestré skupiny moldanubika (foto 7, 8 a 9), vytvářející v okolních biotitových a sillimanit-biotitových pararulách (foto 10, 11, 12 a 13), zastižených aktuálně v jižní části lomu (foto 14, 15, 16, 17 a 18), protáhlé až čočkovité polohy sv.-jz. směru (mapa 2). Šedé až tmavě šedé krystalické vápence jsou středně zrnité, s výraznou páskovanou texturou tvořenou neostře omezenými pásky různého složení, barvy i zrnitosti (foto 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 a 27). Jsou relativně velmi čisté (až 90 % CaCO3). Kromě převládajících karbonátů (kalcit, dolomit) obsahují silikátové nerosty reprezentované především flogopitem.

U paty s. a v. stěny lomu byly předchozími výzkumy (Drábek et al. 1997) zjištěny krystalické vápence s vysokým obsahem Zn a Pb. Obsahují kolem 89 % karbonátového podílu, zbytek představují sulfidy reprezentované především sfaleritem a pyritem, v menší míře je zastoupen galenit a silikáty (flogopit). Zrudnění tvoří v karbonátové matrici bohatší polohy souhlasné s páskováním horniny. Sfalerit se nachází v podobě nepravidelných kostrovitých útvarů bez krystalografického omezení. Galenit vytváří ve sfaleritu nepravidelně omezené drobné inkluze. Pyrit tvoří nepravidelná zrna srůstající se sfaleritem nebo vzácnější, hypautomorfně omezené krystaly ve sfaleritu uzavírané.

Popisované vápence charakterizují vysoké obsahy Zn (7 %) a Pb (2,4 %), doprovázené nízkým podílem MgO (1,08 %), MnO (0,2 %), Sr (0,05 %) a REE. Suma vzácných zemin v karbonátovém podílu dosahuje po přepočtu na 100 % 4,5 ppm. Nad mezí detekce byly stanoveny pouze obsahy La (0,9 ppm), Ce (1,5 ppm), Eu (0,03 ppm) a Y (0,8 ppm), identifikován byl rovněž U (51 ppm), Rb (16 ppm) a Zr (29 ppm). Dosavadní poznatky doplněné výsledky izotopického složení síry δ34S ve sfaleritu a pyritu a uhlíku δ16C v krystalickém vápenci ukazují, že prekursor zkoumaných hornin mohl vznikat v laguně, v anoxickém prostředí s vysokým obsahem Pb a Zn, uzavřeném vůči mořskému sulfátu.

Těžbou v sz. části lomu byla zastižena pegmatitová žíla o mocnosti několika metrů. Pegmatit (foto 28 a 29) tvoří hrubozrnný, šedý až modravě šedý perthitický mikroklin, v podružném množství křemen a albit. V pegmatitech obdobného charakteru byl na nedalekém grafitovém ložisku Bližná popsán výskyt modrého dravitu s nízkým, avšak kolísavým poměrem Fe/Mg, nízkými obsahy Ti, Mn, Li a F a místy zvýšeným množstvím Ca. Při nízkoteplotním vzniku uvedeného minerálu je předpokládán (Novák 1998, Novák et al. 1999) významný přínos metamorfních fluid, doprovázený vzájemnými interakcemi mezi pegmatitovými fluidy a fluidy pocházejícími z okolních mramorů.


Čech V. (ed.) (1962): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1 : 200 000, M-33-XVII České Budějovice, M-33XXXIII Vyšší Brod.- Academia Praha, 192 s.

Drábek M., Drábková E., Hladíková J., JanoušekV., Šarbach M. (1997): Látkové a izotopické složení krystalických vápenců z oblasti dolu Václav v Bližné u Černé v Pošumaví.- Sbor. prací ze semináře k 75 letům prof. Z. Pouby, 18-28, Přír. fak. UK, Praha.

 Drábek M., Drábková E., Šarbach M., Veselovský F. (1990): Aplikace polní gama spektrometrie při rozlišování zrudněných mramorů na lokalitě Bližná v Černé v Pošumaví.- Geol. Průzk., 32, 6, 182-183, Praha.

Drábek M., Frýda J., Šarbach M. (1997): Nový typ Zn-Pb zrudnění v metamorfovaných krystalických vápencích z Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví.- Zpr. geol. Výzk. v r. 1996, 164-165, Praha.

Kodym O. (ed.) (1972): Exkurzní průvodce XVIII. sjezdu ČSMG.- ČSMG Praha, 70 s.

Novák M. (1998): Blue dravite as an indicator of fluid composition during subsolidus replacement processes in Li-poor granitic pegmatites in the Moldanubicum, Czech Republic.- J. Czech Geol. Soc., 43, 1-2, 24-30, Praha.

Novák M., Selway J. B., Černý P., Hawthorne F. C., Ottolini L. (1999): Tourmaline of the elbaite-dravite series from an elbaite-subtype pegmatite at Bližná, southern Bohemia, Czech Republic.- Europ. J. Min., 11, 3, 557-568, Stuttgart.

hlavní stránka seznam lokalit mapa lokalit o autorech průvodce Morava
© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.

Obrazová dokumentace k lokalitě Černá v Pošumaví

mapa 1

mapa 2

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

foto 5

foto 6

foto 7

foto 8

foto 9

foto 10

foto 11

foto 12

foto 13

foto 14

foto 15

foto 16

foto 17

foto 18

foto 19

foto 20

foto 21

foto 22

foto 23

foto 24

foto 25

foto 26

foto 27

foto 28

foto 29