Mrač u Benešova

Mafické enklávy a aplitové žíly v granitoidech středočeského plutonického komplexu.

Obrazová dokumentace k lokalitě

severní šířka (S42): 49°49,877´

východní délka (S42): 14°42,285´

nadmořská výška: 297 m n. m.

mapa KČT: č. 40 (B4)

hlavní stránka seznam lokalit mapa lokalit o autorech průvodce Morava

Asi 5 km s. od Benešova a 1 km v. od obce Mrač je založen etážový lom. Na lokalitu se dostaneme z v. části obce po silnici na Čerčany, z této silnice za železniční tratí odbočkou vpravo dojedeme až do lomu (mapa 1). Pro vstup je nutný souhlas majitele.


Horniny odkryté činným lomem (foto 1, 2, 3 a 4) jsou řazeny ke středočeskému plutonickému komplexu, který tvoří magmatickou strukturu vzniklou na hranici moldanubika a středočeské oblasti (mapa 2). Významnou strukturou je zde tzv. středočeský šev ve směru SV-JZ, který je porušen několika příčnými poruchami – zlomem jáchymovským a sázavským. Plošně rozsáhlý pluton způsobil kontaktní metamorfózu jak hornin moldanubika, které jsou reprezentovány cordieritovými rulami, tak postihuje protoerozoické a paleozoické horniny středočeské oblasti. Tyto horniny tvoří zbytky metamorfního pláště plutonu a jejich výskyty označujeme jako „metamorfované ostrovy“.

Východně od Benešova, tj. na severovýchodním okraji plutonu, bylo definováno těleso benšovského granodioritu. Tento typ horniny je variabilní, rozlišuje se tzv. normální benešovský typ a melanokratní benešovský typ. Významně jsou zde zastoupeny i leukogranity a popsán je i typ Mrač, reprezentovaný jemně zrnitým biotitovým granodioritem.

Některé horniny zahrnované do benešovského typu mají všechny znaky ultradraselných plutonitů a to zejména vysoký obsah draslíku, vysoký podíl hořčíku a vysoký obsah P, Rb, Cs, Ba, Th a U. Horniny se tak velmi podobají horninovým typům Čertova břemene a sedlčanskému granitu.

Severní, jižní a východní okolí Benešova je budováno nejvýznamnějším horninovým typem středočeského plutonického komplexu – sázavským typem. Tento typ hornin rovněž převládá v kamenolomu Mrač. Sázavský typ je tvořen biotit-amfibolovými až amfibol-biotitovými tonality, křemennými diority nebo granodiroity. Horniny jsou obvykle šedé, drobně až středně zrnité. Hlavní složku tvoří zonální plagioklas (44-70 obj. %) a křemen (11-24 obj. %). Méně jsou zastoupeny tmavé minerály, především amfibol (2-15 obj. %) a biotit (4-17 obj. %). K-živec může být lokálně přítomen až 12 obj. %. Mezi běžné akcesorie patří titanit, apatit, zirkon, allanit nebo epidot.

Sázavské granitoidy byly postupně spojovány se třemi modely jejich vzniku: nejstarší z nich předpokládá frakcionovanou diferenciaci zdrojového magmatu, další je založen na procesech isochemické granitizace a poslední z nich předpokládá vznik těchto hornin míšením bazických a kyselých magmat.

Horniny sázavského typu jsou řazeny k horninám vápenato-alkalické série a jsou metaluminické až nevýrazně peraluminické. Většinou jsou řazeny k I-typovým granitoidům. Významným zdrojem granitové taveniny byly pravděpodobně metabazity, podobné horninám jílovského pásma.


V lomu je nejvíce zastoupenou horninou křemenný diorit sázavského typu spolu s biotitovým granodioritem požárského typu. Oba typy se střídají v pásech směru JZ – SV. V některých částech lomu proráží granodiorit těleso křemenného dioritu ve formě nepravidelných žil.

Biotit-amfibolový křemenný diorit (sázavský typ) je hrubozrnný, namodrale šedé barvy, zpravidla všesměrně zrnitý nebo ojediněle slabě usměrněný (foto 5, 6 a 7). Hlavní složky tvoří plagioklas a amfibol, méně zastoupené jsou biotit, křemen a K-živec. Obsah křemene místy klesá a hornina přechází do dioritu. V povrchové části hornina snadno zvětrává a vykazuje kulovitou odlučnost.

Biotitový granodiorit je namodrale šedá hornina, drobně až středně zrnitá, s všesměrnou stavbou (foto 8 a 9). Má relativně konstantní složení, podstatně jsou v něm zastoupeny xenomorfní zrna křemene, silně sericitizovaný plagioklas (foto 10 a 11), který často vykazuje zonální stavbu (foto 12) a zcela běžné je polysyntetické dvojčatní. V produktech přeměn jsou běžné druhotně vzniklé tabulky muskovitu. K-živec je přítomen jen ojediněle, zrna mají obvykle zřetelné mikroklinové mřížkování (foto 13). Z tmavých minerálů je přítomen pouze biotit, tmavě hnědé, výrazně pleochroické tabulky jsou místy slabě chloritizované. Běžnými akcesoriemi je apatit a zirkon, ve kterém převládá křemen, K-živec, plagioklas a biotit.

V křemenném dioritu se hojně objevují centimetrové pecky nebo i metrové bloky uzavřenin starší dioritové horniny (foto 14, 15, 16). V granodioritu jsou tyto uzavřeniny méně časté (foto 17 a 18). Hlavními minerály jsou plagioklas, amfibol a biotit. Některé uzavřeniny mají hrubě zrnitou texturu se zřetelnými sloupečky amfibolů a odpovídají spíše tonalitům (foto 19).

Horniny v lomu jsou běžně pronikány zcela jednoduchými aplitovými žilkami (foto 20 a 21) o mocnosti zpravidla do 10 cm. Horniny je jemně až středně zrnitá a skládá se z křemene, živce, muskovitu a biotitu. Žíly pegmatitů jsou spíše ojedinělé, hrubě zrnité, s mocností několika decimetrů. Kromě hlavních minerálů obsahují apatit, turmalín a sulfidy.

V lomu můžeme zaznamenat poměrně komplikovaný puklinový systém (foto 22). Převládá směr SZ – JV, ve kterém lze zaznamenat i půl metru mocné poruchové zóny vyplněné podrcenou a silně alterovanou horninou (foto 23).


Holub F. V., Machart J., Manová M. (1997): The Central Bohemian Plutonic Complex: Geology, chemical composition and genetic interpretation. – Sbor. geol. věd, řada LG, 31, 27-50. Praha.

Holub F. V. (2005): Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu. – Zprávy o geol. výzk. v roce 2004, 99-100. Praha.

Janoušek V., Braithwaite C. J. R., Bowes D. R., Gerdes A. (2004): Magma-mixing in the genesis in Hercynian calc-alkaline granitoids: an integrated petrographic and geochemical study of the Sázava intrusion, Central Bohemian pluton, Czech Republic. – Lithia, 78, 67-99. Amsterodam.

René M. (2005): Petrogeneze magmatitů sázavského typu středočeského plutonického komplexu. – Bull. minerál.-petrolog. Odd. Nár. Muz., 13, 199-203. Praha.

Zíma J., Vojíř M. (2008): Geologická dokumentace lomu Mrač. – Nepublikovaná zpráva.

hlavní stránka seznam lokalit mapa lokalit o autorech průvodce Morava
© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.

Obrazová dokumentace k lokalitě Mrač

odkaz mapa 1

mapa 1

odkaz mapa 2

mapa 2

odkaz foto 1

foto 1

odkaz foto 2

foto 2

odkaz foto 3

foto 3

odkaz foto 4

foto 4

odkaz foto 5

foto 5

foto 6

odkaz foto 7

foto 7

odkaz foto 8

foto 8

odkaz foto 9

foto 9

odkaz foto 10

foto 10

odkaz foto 11

foto 11

odkaz foto 12

foto 12

odkaz foto 13

foto 13

odkaz foto 14

foto 14

odkaz foto 15

foto 15

odkaz foto 16

foto 16

odkaz foto 17

foto 17

odkaz foto 18

foto 18

odkaz foto 19

foto 19

odkaz foto 20

foto 20

odkaz foto 21

foto 21

odkaz foto 22

foto 22

odkaz foto 23

foto 23