Třenice

Arkózy ordovických třenických vrstev barrandienu.

Obrazová dokumentace k lokalitě

severní šířka (S42): 49°51,281´

východní délka (S42): 13°49,350´

nadmořská výška: 479 m n. m.

mapa KČT: č. 34 (A4)

hlavní stránka seznam lokalit mapa lokalit o autorech průvodce Morava

Asi 6 km zsz. od Hořovic a 4 km v. od Zbirohu se nachází obec Třenice, na jejímž západním okraji leží v současnosti již částečně zavezený lom (foto 1, 2, 3, 4 a 5). Přístup do něj je možný z obce Třenice po asfaltové komunikaci, která vede mezi domy zjz. směrem (mapa 1). Za zástavbou přechází ve štěrkovou cestu, která se po asi 100 m stáčí vpravo do svahu a končí před lomem u vysílače s rozhlednou (foto 6 a 7).


Zbytkem lomových stěn jsou odkryty bazální vrstvy ordoviku (mapa 2), označované v prostoru pražské pánve barrandienu jako třenické souvrství (foto 8, 9, 10, 11 a 12). Souvrství má transgresívní charakter. Vytvořilo se na počátku tremadoku, kdy do oblasti středních Čech proniklo moře mající charakter velmi mělkého, asi 10-15 km širokého zálivu zasahujícího jz. směrem až na Rokycansko. Rozšíření a mocnosti třenického souvrství (do 40 m) silně ovlivnil nerovný předordovický reliéf budovaný různými stratigrafickými úrovněmi mladšího proterozoika (břidlice, prachovce, droby), v západní části pánve pak i horninami kambrického stáří. Sedimentace probíhala v mělkovodním prostředí fanglomerátů. Svědčí o tom jak nevytříděnost klastického materiálu, tak i nízký stupeň zaoblení zrn, čočkovité a chaotické, často hrubě klínovité a rozmyvové zvrstvení.

Třenické souvrství je v oblasti pražské pánve nejčastěji tvořeno jemnozrnnými až hrubozrnnými drobami převážně šedozelené barvy, silně lavicovitými, hrubozrnnými, světlými křemennými pískovci (obsahujícími na bázi křemenné valounky o průměrné velikosti kolem 10 mm) a arkózami. Klastický materiál pochází jak z podložního proterozoika, tak i z vulkanických hornin křivoklátsko-rokycanského komplexu, kde vulkanická činnost přetrvávala i do nejnižšího ordoviku.

Na vlastní lokalitě jsou odkryty šedozelené (foto 13, 14, 15 a 16) nebo červenohnědé arkózy (foto 17, 18, 19, 20 a 21) s deskovitou až lavicovitou odlučností (foto 22, 23, 24, 25 a 26). V jejich klastickém materiálu převládá křemen, silně přeměněné živce, úlomky vulkanitů a zrna rozložených vulkanických skel. Zvyšováním podílu křemene přecházejí arkózy lokálně do arkózových až křemenných pískovců.


Čepek L., Zoubek V. (1961): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1 : 200 000, M-33-XX, Plzeň, 214 s.

Havlíček V., Fatka O. (1992): Ordovician of the Prague Basin (Barrandien area, Czechoslovakia).- Balkema, Rotterdam, 461-472.

Chlupáč I., Brzobohatý R., Kovanda J., Stráník Z. (2002): Geologická minulost České republiky.- Academia Praha, 436 s.

Chlupáč I., Havlíček V., Kříž J., Kukal Z., Štorch P. (1992): Paleozoikum Barrandienu.- ČGÚ Praha, 292 s.

Kovanda J. a kol. (2001): Neživá příroda Prahy a jejího okolí:- Academia, Český geologický ústav, Praha, 215 s.

Kukal Z. (1963a): Složení a vznik ordovických sedimentů vrstev třenických a mílinských.- Sbor. Ústř. Úst. geol., Odd. geol., 28, 265–307, Praha.

Kukal Z (1963b): Výsledky sedimentologického výzkumu barrandienského ordoviku.- Sbor. geol. Věd., Geol., 1, 103-138, Praha.

Kukal Z. (1971): Sedimentology of Cambrian deposits of the Barrandian area (Central Bohemia).- Sbor. geol. Věd, Geol., 20, 53-100, Praha.

Mergl M. (1994). Trilobite fauna from the Třenice Formation (Tremadoc) in Central Bohemia.- Folia Mus. Rer. natur. Bohem. okcident., Geol., 39, 1–31, Plzeň.

Mergl M. (2002): Linguliformean and craniiformean brachiopods of the Ordovician (Třenice to Dobrotivá Formations) of the Barrandian, Bohemia.- Acta Mus. Nat. Pragae, B,  58, 1-2,
1–82, Praha.

Radek M. (2001): Nález ichnofosilií v třenickém souvrství (tremadok, ordovik Barrandienu) od Libečova (12-41 Beroun).- Zpr. geol. Výzk v r. 2000, 39-40, Praha.

hlavní stránka seznam lokalit mapa lokalit o autorech průvodce Morava
© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.

Obrazová dokumentace k lokalitě Třenice

mapa 1

mapa 2

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

foto 5

foto 6

foto 7

foto 8

foto 9

foto 10

foto 11

foto 12

foto 13

foto 14

foto 15

foto 16

foto 17

foto 18

foto 19

foto 20

foto 21

foto 22

foto 23

foto 24

foto 25

foto 26