Skoupý u Petrovic

Devonské horniny sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného ostrova

sev. šířka: 49°34,742´

vých. délka: 14°20,942´

nadmořská výška: 479 m n. m.

mapa KČT: č. 39 (sektor B5)

Asi 10 km jjz. Od Sedlčan a dva kilometry severně od Petrovic leží na severním okraji obce skoupý činný etážový lom (foto 1, 2 a 3). Přístupný je po silnici 3. třídy, která spojuje Petroviče a Bratřejov (mapa 1). Pro vstup do těžebního prostoru je nezbytné povolení provozovatele.
Při vzniku středočeského plutonického komplexu během variské orogeneze byly periplutonicky metamorfovány komplexy moldanubika i tepelsko-barrandienské oblasti. Vznikl plášť plutonického komplexu, který zahrnuje horniny moldanubické oblasti, proterozické a paleozoické komplexy. Zlomové struktury směru SZ-JV (sázavský a jáchymovský zlom) rozdělují magmatický komplex na tři bloky: severní je tvořený říčanským granitem se staropaleozoickým pláštěm, střední blok obsahuje v plášti paleozoikum nasedající na proterozoikum a na východě je plášť reprezentován moldanubikem. Plášť středočeského plutonického komplexu byl jednotně postižen kontaktní metamorfózou a horniny moldanubika a proterozoika i prekambrickou regionální metamorfózou.
Zbytkem plášťového komplexu středočeského plutonického komplexu jsou i tzv. metamorfované ostrovy nebo ostrovní zóny. Tyto celky tvoří nesouvislou oblast pokrývající různé části plutonu a jejich svrchnoproterozoická a spodnopaleozoická metamorfovaná výplň má řadu shodných znaků se stejně starými nemetamorfovanými horninami barrandienu. Jednotlivé metamorfované ostrovy mají rozdílnou velikost a rozdílnou litologickou náplň.
K plošně nejrozsáhlejším patří sedlčansko-krásnohorský metamorfovaný ostrov s nejlépe zachovanou sekvencí paleozoických hornin (mapa 2). Ačkoliv je celý sled kontaktně metamorfován, bylo zde možné definovat původní stratigrafii a to i na základě četných paleontologických nálezů. Stratigrafie celého komplexu je od podloží následující:

Obecně najdeme ve výše popsaném stratigrafickém sledu některé paralely s barrandienským vývojem staršího paleozoika a je zde možné zaznamenat některé globálně významné události, např. spodnoordovickou transgresi, silurskou transgresi nebo svrchnosilurské oteplení klimatu.
Činný lom ve Skoupém odkrývá komplex devonských hornin, které se řadí do zbirovského souvrství. Ve svrchních polohách vápencového sledu můžeme rozlišit dva odlišné horninové typy:

Oba typy krystalických vápenců reprezentují odlišné faciální typy, přičemž masivní vápence prvního typu představují útesové (biohermové) těleso. Čočkovité polohy krinoidových vápenců naznačují oscilační změny podmínek při růstu hlavního bihermového tělesa.
Čočkovité polohy grafitických vrstevnatých vápenců uzavřené v útesových masivních vápencích poskytly stonky krinoidů fosilizované kalcitem. Popsané rody jsou datovány do devonu.
V nadloží vápencového (mramorového) komplexu leží pravděpodobně rovněž devonské cordieritové rohovce a břidlice.
Ve stěnách lomu jsou dobře patrné žilné magmatické horniny lamprofyrového typu, jejichž vznik je spojen s pozdní fází krystalizace středočeského plutonického komplexu (foto 8, 9, 10 a 11).

Literatura:

Chlupáč I. (1981): K stratigrafii a faciálnímu vývoji metamorfovaného paleozoika sedlčansko-krásnohorského ostrova. – Věstník ÚÚG, 56, 4, 225-232. Praha.
Chlupáč I. (1989): Stratigraphy of the Sedlčany-Krásná Hora Metamorphic „Islet“ in Bohemia (Proterozoic? to Devonian). – Čas. mineral. geol., 34, 1, 1-16. Praha.
Kachlík V., Heřmánek R., Vítková P., Janoušek V. (1999): Petrology, Geochemistry and Paleotectonic Setting of Metavulcanic rocks at the Teplá-Barrandian-Moldanubian Boundary: Evidence from the NE Part of the Islet Zone, Central Bohemian Pluton. – Geolines, 8, 34-35. Praha.
Svoboda J, Horný R. (1957): Zpráva o geologickém mapování okolí Skoupého u Sedlčan. – Zprávy o geol. výzk. v r. 1956, 169-171. Praha.

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.
TOPlist