Beroun - Jarov

Horniny kopaninského a přídolského souvrství siluru Barrandienu.

Obrazová dokumentace k lokalitě

severní šířka (S42): 49°56,502´

východní délka (S42): 14°04,173´

nadmořská výška: 366 m n. m.

mapa KČT: č. 36 (C1)

hlavní stránka seznam lokalit mapa lokalit o autorech průvodce Morava

Asi 2,5 km j. od centra Berouna, přibližně 300 m za místní částí Jarov, najdeme po levé straně silnice směrem na osadu Koledník opuštěný lom (mapa 1, foto 1, 2 a 3). Lokalita je velmi slušně zachovalá s dostatkem studijního materiálu. Vstup do lomu je možný po štěrkové cestě, která odbočuje z výše uvedené silnice k lesu a poté vede přibližně souběžně se silnicí. Vzdálenost od silnice do lomu je asi 250 m.


Lom odkrývá silurské sedimenty Barrandienu - svrchní část kopaninského a spodní část přídolského souvrství (mapa 2) s výborně přístupnou hranicí mezi oběma jednotkami (foto 4, 5, 6, 7, 8 a 9). Slouží jako příklad vývoje svrchního siluru v okrajové části dřívějších vulkanických elevací, tj. v místech přechodů mělkovodních, čistě karbonátových facií do facií jílových břidlic a je současně opěrným statigrafickým profilem pro vedení hranice mezi svrchnosilurskými odděleními ludlow a přídolí. Hraniční interval je zde podrobně prostudován a na lomové stěně očíslován.

Nejstarší vrstvy, tvořené deskovitými, tmavě šedými, jemnozrnnými bituminózními vápenci s vložkami vápnitých břidlic, vystupují v s. části stěny (foto 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). Statigraficky odpovídají vyšší části kopaninského souvrství. Z fosilních nálezů obsahují trilobity, ramenonožce, drobná kusadla dravých červů a jehlice křemitých hub. Směrem do nadloží nabývají vápence světlejších odstínů a přecházejí do zřetelně vrstevnatých, jemně bioklastických vápenců z velmi hojnými zkamenělinami (trilobiti a ramenonožci). Vrstevní sled kopaninského souvrství zakončují hruběji vrstevnaté, lavicovité, světle šedé vápence dosahující mocnosti kolem 6 m (foto 17, 18, 19 a 20). Jsou tvořené organickou drtí obsahující zvláště články lilijic a úlomky schránek ramenonožců.

Přídolské souvrství se vyznačuje nápadnou faciální změnou doprovázenou nástupem sedimentace jemnozrnných biomikritických vápenců s tenkými vložkami vápnitých břidlic (foto 21, 22, 23, 24 a 25). Vápence mají tmavě šedou barvu (foto 26 a 27) a uvnitř jednotlivých vrstev jsou tence laminované. Zbytky fauny koncentrované jen v některých laminách, způsob jejich zachování a celkové složení (graptoliti, ramenonožci, ostrakodi, části kusadel dravých červů, konodonti) indikují nápadnou změnu sedimentačního prostředí, spojenou patrně s jeho prohloubením. Z břidličných vložek pocházejí vzácné nálezy rostlinných zbytků rodu Cooksonia, které patří k nejstarší suchozemské flóře se světovým rozšířením.


Havlíček V., Štorch P. (1990): Silurian brachiopods and benthic communities in the Prague Basin (Czechoslovakia).- Rozpr. Ústř. Úst. geol., 48, Praha.

Chlupáč I. (1987): Ecostratigraphy of Silurian trilobite assemblages of the Barrandian area, Czechoslovakia.- Newslett. Stratigr., 17, 169-186, Stuttgart.

Chlupáč I. (1988): Geologické zajímavosti pražského okolí.- Academia Praha, 249 s.

Chlupáč I. (1993): Geology of the Barrandian. A field Trip Guide.- Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 163 pp.

Chlupáč I. (1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí.- Academia Praha,
279 s.

Chlupáč I., Havlíček V., Kříž J., Kukal Z., Štorch P. (1992): Paleozoikum Barrandienu.- ČGÚ Praha, 292 s.

Kříž J. (1992): Silurian field excursions: Prague Basin (Barrandian), Bohemia.- National Museum of Wales, Geol. Series, 13, 1-111, Cardiff.

Kříž J., Jaeger H., Paris F., Schönlaub H. P. (1986): Přídolí – the fourth subdivision of the Silurian.- Jb. Geol. Bundesanst., 129, 291-360, Wien.

hlavní stránka seznam lokalit mapa lokalit o autorech průvodce Morava
© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.

Obrazová dokumentace k lokalitě Beroun - Jarov

mapa 1

mapa 2

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

foto 5

foto 6

foto 7

foto 8

foto 9

foto 10

foto 11

foto 12

foto 13

foto 14

foto 15

foto 16

foto 17

foto 18

foto 19

foto 20

foto 21

foto 22

foto 23

foto 24

foto 25

foto 26

foto 27