Klonk u Suchomast

Klonk - geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 12-41 Beroun, vydal Ústřední ústav geologický, 1986, redaktor listu V. Havlíček. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 3 – pleistocén: sprašové hlíny, spraše, 5 – pleistocén: deluviální hlinité a kamenitohlinité uloženiny, 19 – devon, pražské souvrství: organogenní a organodetritické vápence, 20 – devon, lochkovské souvrství: sparitové a biodetritické vápence, dolomitické vápence, 22 – silur, přídolské a kopaninské souvrství: biogenní a biosparitové vápence, vápnité břidlice, 23 – silur, liteňské souvrství: vápence, vápnité břidlice, jílovité a křemičité břidlice, 25 – silur: žilné a výlevné alterované bazalty, 26 – ordovik, kosovské souvrství: střídání pískovců, prachovců a břidlic.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce