Třenice

Třenice - geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 12-34 Hořovice, vydal Ústřední ústav geologický, 1986, redaktor listu V. Havlíček. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 4 – deluviální hlinité a kamenitohlinité sedimenty, 26 – ordovik-klabavské souvrství: šedozelené jílovité a prachové břidlice, 29 – ordovik, třenicko-milínské souvrství, 73 – mladší proterozoikum: jílovité a prachovité břidlice, 75 – mladší proterozoikum: střídání břidlic a prachovců s drobami.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce