Mrač u Benešova

Mrač - geologická mapa

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 13-33 Benešov. Vydal Český geologický ústav v roce 1997, redaktor listu O. Kodym. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 3 – fluviální jílovitopísčité až písčité hlíny; 6 – deluvioeolické sedimenty; 16 – středočeský pluton: křemenný dioritový porfyrit a nečleněné bazické žilné horniny; 19 – středočeský pluton: biotitický granodiorit (požárský typ); 21 – středočeský pluton: amfibol-biotitický granodiorit až křemenný diorit (sázavský typ); 22 – středočeský pluton: amfibolické až biotit-amfibolické gabro;34 – fylonitizovaný granitoid; 36 – kralupsko-zbraslavská skupina: kontaktně metamorfovaná fylitická černá břidlice.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce