Černá v Pošumaví

Černá v Pošumaví - geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 32-23 Český Krumlov. Vydal Ústřední ústav geologický v roce 1990, redaktor listu O. Kodym. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 3 – deluviofluviální písčité hlíny a hlinité písky; 4 – deluviální kamenitohlinité sedimenty;
15 – moldanubický pluton: aplopegmatit, pegmatit; 16 – moldanubický pluton: leukokratní žilná žula a granodiorit; 17 – moldanubický pluton: biotitický a amfibolický porfyrit; 25 – moldanubikum: amfibolická až biotitická ortorula; 29 – moldanubikum: kvarcit, kvarcitická rula; 31 – moldanubikum: krystalický vápenec a dolomit; 32 – moldanubikum: erlan; 44 – moldanubikum: biotitická a sillimanit-biotitická pararula.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce