Beroun - Jarov

Beroun - geologická mapa

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 12-41 Beroun, vydal Ústřední ústav geologický, 1986, redaktor listu V. Havlíček. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 5 – pleistocén: deluviální hlinité a kamenitohlinité uloženiny, 18 – devon, zlíchovské souvrství: organodetritické vápence s vložkami vápenců mikritových, 19 – devon, pražské souvrství: organogenní a organodetritické vápence, 20 – devon, lochkovské souvrství: sparitové a biodetritické vápence, dolomitické vápence, 22 – silur, přídolské a kopaninské souvrství: biogenní a biosparitové vápence, vápnité břidlice, 23 – silur, liteňské souvrství: vápence, vápnité břidlice, jílovité a křemičité břidlice, 24 – silur: granuláty granulátové a popelové tufy, vulkanické brekcie, 25 – silur: žilné a výlevné alterované bazalty, 26 – ordovik, kosovské souvrství: střídání pískovců, prachovců a břidlic 27 – ordovik, královodvorské souvrství: šedozelené jílovce.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce