Žernovka

Žernovka - geologická mapa okolí

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 13-31 Říčany, vydal Český geologický ústav, 19894, redaktor listu O.Kodym. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 8 – sprašová hlína; 36 – středočeský pluton: nevýrazně porfyrická biotitická žula (říčanský typ).

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce