Zeměchy

Zeměchy - profil sedimenty sprašové rokle

Obrázek 1. Stratigrafické schéma severní stěny sprašové rokla a detail vyznačených profilů podle Cílka (1996).

Vysvětlivky: VRT A: A – mladý půdní splach; B – vápnitá spraš; C – mezivrstvy vátých písků; D – spraš s blokem karbonské arkózy; E – splachy jílovitých zvětralin; F – přeplavené váté písky na terase Knovízského potoka. PROFIL A: A – splach načervenalé spraše; B – vápnitá písčitá spraš do hloubky tmavnoucí; C – písčité vrstvičky. PROFIL B: A – spraš posledního glaciálu; B – drobtovitá černozem PK II; C – odvápněná parahnědozem PK II; D – spodní černozem PK II; E – spodní parahnědozem PK II; F – světle hnědá spraš; G – slabě vápnitá sprašová půda; H – problematická světlejší černozem; I – světlá vrstva markeru sensu; J – slabě vápnitá černozem PK III; K – podobně jako J, více jílovitá L – vybělený, slabě písčitý horizont černozemě PK III; M – parahnědozem; N – vápnitá spraš předposledního glaciálu; O – písčité polohy a gleje.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce