Zeměchy

Zeměchy - geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 12-21 Kralupy nad Vltavou. Vydal Ústřední ústav geologický v roce 1987, redaktor listu M. Vejlupek. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 2 – deluvio-fluviální sedimenty; 3 – deluviální, ronové a hlinitopísčité sedimenty; 5 – pleistocén: spraše a sprašové hlíny; 14 – pleistocén: fluviální silně zahliněné štěrkovité písky; 19 – křída, korycanské souvrství (cenoman): křemenné, jílové a glaukonitické pískovce; 23 – karbon, kladenské souvrství: slepence, pískovce, arkózy.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce