Ústí nad Labem - Vrkoč

Vrkoč - geologická mapa, list Ústí nad Labem

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 02-41 Ústí nad Labem. Vydal Ústřední ústav geologický v roce 1990, redaktor listu O. Shrbený. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 3 – fluviální písčité hlíny; 14 – pleistocén: deluviální hlinitopísčité až kamenité sedimenty;
15 – deluviální, převážně kamenité sedimenty; 16 – pleistocén: sutě a kamenná moře;25 – olivincké alkalické bazalty, bazanity; 26 – olivinické foidity; 38 – silně alterované bazaltické horniny; 42 – pyroklastika bazaltických hornin; 46 – křída, merboltické souvrství: pískovce s vložkami jílovitých prachovců.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce