Křížov - Blaník

Křižov- geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 23-11 Vlašim, vydal Český geologický ústav, 1994, redaktor listu J. Zikmund. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 5 – deluviální písčito-hlinité až hlinito-kamenité sedimenty; 6 – deluviální balvanité sedimenty;
16 – moldanubikum: muskovit-biotitická až dvojslídná ortorula a metagranit; 21 – moldanubikum: amfibolit; 30 – moldanubikum: muskovit-biotitická a dvojslídná pararula; 31 – biotitická a sillimanit-biotitická pararula.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce