Petrovice - Husova kazatelna

Husova kazatelna - geologická mapa 1:50000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 22-22 Sedlčany, vydal Český geologický ústav, 1991, redaktor listu O.Kodym. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 3 – fluviální hlinité až hlinitopísčité sedimenty; 4 – deluviální hlinité až hlinitopísčité sedimenty; 19 – středočeský pluton: porfyrická středně zrnitá melanokratní amfibol-biotitická žula (typ Čertova břemene); 34 – sedlčansko-krásnohorský metamorfovaný ostrov: kontaktně metamorfované metaprachovce, metadroby, erlany; 37 – sedlčansko-krásnohorský metamorfovaný ostrov: cordieritické břidlice.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce