Dlouhá Ves

Dlouhá Ves - geologická mapa

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 23-22 Žďár nad Sázavou, vydal Český geologický ústav, 1998, redaktor listu I. Stárková, D. Skácelová. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 2 – fluviální sedimenty; 61 – moldanubikum: leukokratní biotitické migmatity;
62 – moldanubikum: migmatitické biotitická ruly; 66 – moldanubikum: drobně až středně lepidoblastické biotitické pararuly; 67 – drobně až středně zrnité masivní granoblastické biotitické pararuly;
70 – moldanubikum: eklogitové amfibolity; 78 – moldanubikum: serpentinity.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce