Borek u Chotěboře

Borek - geologická mapa

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 13-43 Golčův Jeníkov, vydal Český geologický ústav, 1996, redaktor listu P. Štěpánek, M. Fišera. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 4 – deluviofluviální sedimenty; 22 – gföhlské skupina: rekrystalované granulity; 29 – gföhlské skupina: gabra; 35 – kutnohorské krystalinikum: muskovit-biotitické svory až dvojslídné pararuly;
36 – kutnohorské krystalinikum: erlany; 42 – moldanubikum: amfibolity; 44 – moldanubikum: eklogity;
45 – moldanubikum: serpentinty; 54 – moldanubikum: sillimanit-biotitické a biotitické pararuly, místy slabě migmatitizované.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce