Želenice - Želenický vrch

Želenice - geologická mapa list Bílina

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 02-34 Bílina. Vydal Ústřední ústav geologický v roce 1989, redaktor listu J. Domas. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 3 – fluviální písčito-hlinité sedimenty; 4 – deluvio-fluviální sedimenty; 5 – deluviální písčito-hlinité sedimenty; 6 – deluviální hlinito-kamenité sedimenty; 7 – deluviální hlinito-kamenité sedimenty s bloky; 11 – deluvioeolické hlinito-kamrnité sedimenty; 26 – olivinické alkalické bazalty, bazanity; 36 – fonolity;
46 – křída, březenské souvrství: slínovce, vápnité jílovce; 57 – proterozoikum: muskovit-biotitická ortorula.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce