Vlčí hora u Černošína

Vlčí hora - geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 11-43 Bor, vydal Český geologický ústav, 1996, redaktor listu A. Seifert. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 3 – fluviální a deluviofluviální sedimenty; 4 – deluviální hlinitopísčité a hlinitokamenité sedimenty; 5 – deluviální hlinitopísčité a hlinitokamenité sedimenty s bloky; 10 – miocén: fluviální štěrkovité písky s polohami jílů; 11 – olivinický nefelinit; 22 – zbraslavská skupina: fylity a fylitické břidlice;
24 – zbraslavská skupina: fylity a fylitické břidlice s tufitickou příměsí.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce