Sudslavice

Sudslavice - geologická mapa, list Vimperk

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 22-34 Vimperk. Vydal Český geologický ústav v roce 1996, redaktor listu P. Batík. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 2 – fluviální hlinité písky a štěrky; 4 – pleistocén: deluviální sedimenty; 7 – amfibol-biotitický syenitový porfyr; 11 – biotitický granit; 16 – moldanubikum: biotitická a sillimanit-biotitická plagioklasová pararula; 19 – moldanubikum: krystalický vápenec.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce