Studenec

Studenec - geologická mapa

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 03-43 Jičín. Vydal Český geologický ústav v roce 1998, redaktor listu M. Coubal. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 6 – deluviální kamenito-hlinité až hlinito-kamenité, místy kamenito-písčité sedimenty, 7 – deluviální hlinitokamenité až kamenité sedimenty s bloky, místy blokové sedimenty, 27 – prosečenské souvrství, svrchní člen: hnědočervené aleuropelity, podřízeně vložky pestrobarevných slínovců s vápenci, 28 – prosečenské souvrství, svrchní člen: kalenský obzor, 29 - prosečenské souvrství, spodní člen: červenohnědé podřízeně pestré aleuropelitys polohami pískovců, vulkanomiktních psamitů, prachovců a tufitů, 30 – vrchlabské souvrství, svrchní člen: čistecké pískovce, červenohnědé pískovce s vložkami slepenců, 40 – kumburské souvrství: bazaltandezity, podřízeně tufy a aglomeráty.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce