Staré Ransko

 Staré Ransko - geologie okolí masívu

Obrázek 2. Geologická situace v širším okolí ranského masivu, podle Mísaře et al. (1974).

Vysvětlivky: 1 – křídové sedimenty; 2 – granitoidy železnohorského plutonu; 3 – gabra, diority, gabroamfibolity; 4 – granity moldanubického plutonu; 5 – sediemnty ordovik – silur; 6 – hlinská zóna;
7 – ranský masif; 8 – chvaleticko-sovoluské krystalinikum; 9 – kutnohorské krystalinikum;
10 – moldanubikum; 11 – přibyslavská mylonitová zóna.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce