Špindlerův Mlýn - Pevnost

Pevnost - geologická mapa okolí

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 03-23 Harrachov. Vydal Ústřední ústav geologický v roce 1989, redaktor listu J. Chaloupský. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 2 – fluviální sedimenty, 4 – deluviální až fluviodeluviální sedimenty polygenetického charakteru, 5 – relikty morén mladopleistocenního až staropleistocenního stáří, 10 – aplity, 12 – středně zrnitá biotitická žula, 13 – výrazně porfyrická středně zrnitá žula až granodiorit, 20 – šedé sericitické fylity až svory velkoúpské skupiny, 23 – zelené břidlice až amfibolity, 24 – kvarcity.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce