Sovolusky

Sovolusky - geologická mapa list Čáslav

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 13-41 Čáslav, vydal Český geologický ústav, 1998, redaktor listu O. Holásek, M. Fišera, P. Štěpánek. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 11 – pleistocén: naváté písky; 37 – kambrium, senické vrstvy: jílovité až drobovité přidlice anchimetamorfované, droby a drobové pískovce; 43 – proterozoikum: konglomerátické lapilové aglomeráty, místy pumové s přechody do drobových nebo písčitých aglomerátů; 46 – proterozoikum: spilitické porfyrity místy s tufovým vývojem; 47 – proterozoikum: pilow lávy; 50 – sovoluská skupina: droby, arkózy, drobovité a jílovité břidlice; 51 – sovoluská skupina: litošické slepence anchimetamorfované.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce