Smrčí u Železného Brodu

Smrčí - geologická mapa

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 03-32 Jablonec nad Nisou, vydal Český geologický ústav, redaktor listu M. Coubal. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 5 – deluviální kamenitohlinité, písčitohlinité a hlinitopísčité sedimenty, 6 – deluviální hlinitokamenité sedimenty s bloky; 8 – pleistocén: spraše a sprašové hlíny; 16 – neovulkanity: bazanit;
40 – semilské souvrství: červenohnědé petromiktní pískovce; 51 – ponikelské skupina: metalydity;
55 – radčická skupina: chlorit-sericitický fylit zčásti karbonatický; 59 – radčická skupina: zelená břidlice.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce