Skuteč - Horka

Skuteč - geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 13-44 Hlinsko, vydal Český geologický ústav, 1998, redaktor listu Z. Mísař. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 5 – deluviální sedimenty; 10 – křída, bělohorské až jizerské souvrství: prachovitý slínovec s polohami jílovců; 11a – křída, korycanské vrstvy: jemně až středně zrnitý pískovec s glaukonitem;
34 – železnohorský pluton: žilný drobnozrnný granit, žilný diorit; 37 – železnohorský pluton: středně zrnitý biotitický granit místy s muskovitem; 39 – železnohorský pluton: porfyrický melanokratní amfibol-biotitický tonalit až křemenný diorit; 40 – železnohorský pluton: porfyrický amfibol-biotitický granodiorit až tonalit;
41 – železnohorský pluton: amfibol-biotitický až biotitický granodiorit až křemenný diorit, skutečský typ;
43 – plášť železnohorského plutonu: biotitický migmatit až hybridní granodiorit; 53 – plášť železnohorského plutonu: rohovcová rula, plodová břidlice v uzavřeninách.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce