Skuteč - Horka

Skuteč - textura amfibol-biotitového granodioritu

Foto 10. Hlavním horninovým typem v lomu jsou granodiority skutečského typu - středně zrnité, světle šedé horniny. Stav 23.2.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce