Rejta

Rejta - geologická mapa list Trhové SvinyRejta - geologická mapa list České Velenice

Mapa 2. Pravá část. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 33-13 České Velenice, vydal Český geologický ústav, 1992, redaktor listu J. Slabý. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 3 – fluviální písčité hlíny; 5 – deluviální sedimenty; 22 – moldanubický pluton: aplit a leukokratní žula; 25 – moldanubický pluton: středně zrnitý až drobnozrnný biotitický granodiorit (freistadtský typ); 27 – moldanubický pluton: hrubozrnná muskovit-biotitická žula; 28 – moldanubický pluton: středně zrnitá až hrubozrnná porfyrická muskovit-biotitická žula.

Levá část. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 32-24 Trhové Sviny, vydal Český geologický ústav, 1992, redaktor listu S. Vrána. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 2 – fluviální písčité hlíny; 3 – deluvio-fluviální písčité hlíny; 5 – sprašové hlíny s úlomky hornin; 12 – spodní báden, mydlovarské souvrství: písky, jíly, silty; 19 – biotitický až amfibol biotitcký granodioritový porfyrit; 29 – středně zrnitá až drobnozrnná muskovit-biotitická žula (mrákotínský typ).

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce