Ratboř

Ratboř - geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 13-32 Kolín, vydal Český geologický ústav, 1996, redaktor listu O. Holásek. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 3 – fluviální hlíny, hlinité písky a sedimenty vodních nádrží, 9 – pleistocén: spraše a sprašové hlíny, 28 – křída, korycanské vrstvy: vápence s přechody do vápnitých pískovců, 29 – křída, korycanské vrstvy: pískovce, 36 – šternbersko-čáslavské skupina: biotit-muskovitický, muskovit-biotitický migmatit až metagranit místy s vložkami drobnozrnné biotitické pararuly.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce