Radčice u Plzně

Radčice - geologická mapa, list Plzeň

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 12-33 Plzeň, vydal Český geologický ústav, 1994, redaktor listu J. Mašek. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 2 – deluviofluviální a fluviální písčitohlinité, jílovitopísčité a jílovitokamenité sedimenty,
4 – pleistocén: deluviální hlinitokamenité a hlinitopísčité sedimenty, 16 – karbon: slánské souvrství,
17 – karbon: týnecké souvrství, 19 – karbon: kladenské souvrství.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce