Předhradí u Skutče

Předhradí - geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 14-33 Polička, vydal Český geologický ústav, 1998, redaktor listu i. Stárková, M. Opletal. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 2 – fluviální sedimenty; 12 – bělohorské souvrství: vápnité pískovce až prachovce;
13 – bělohorské souvrství: prachovité jílovce, slínovce a prachovité slínovce; 14 – korycanské souvrství: křemenné pískovce hrubozrnné až jemnozrnné místy s glaukonitem, na bázi slepence; 15 – perucké souvrství: níže slepence a pískovce, výše černočedé jílovce až prachovce; 16 – hlinecko-rychmburské souvrství: droba, fylitická břidlice, místy kontaktně metoamorfované na rohovec a plodovou břidlici; 17 – hlinecko-rychmburské souvrství: droba a drobový slepenec, místy kontaktně metamorfovaný.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce