Plaňany

Plaňany - geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 13-14 Nymburk, vydal Český geologický ústav, 1992, redaktor listu O. Holásek. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 3 – fluviální hlíny, hlinité písky; 4 – deluviofluviální písčité až hlinité sedimenty; 5 – deluviální hlíny, písčité hlíny až hlinité písky; 7 – spraše a sprašové hlíny; 23 – křída, bělohorské souvrství: slínvoce, výše spongilitické, lokálně vápence; 27 – kutnohorské krystalinikum: muskovit-biotitový migmatit se sillimanitem a čočkami erlánu až kvarcitu; 28 – kutnohorské krystalinikum: amfibolit.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce