Plaňany

Plaňany - stavba amfibolitu

Foto 20. Nevýrazně páskovaná textura amfibolitu v jehož složení převládá amfibol a plagioklas. Stav 27.3.2007.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce