Plaňany

Plaňany - mikrofotografie pyroxen-biotit-amfibolového migmatitu

Foto 17. Amfibol a biotit se středním dvojlomem, slabě sericitizovaný plagioklas a automorfní zrna titanitu v pyroxen-biotit-amfibolovém migmatitu. Mikrofotografie v XPL.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce