Pěčín

Pěčín - geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 14-14 Žamberk. Vydal Český geologický ústav v roce 1996, redaktor listu S. Čech. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 3 – smíšené fluviodeluviální až deluviální sedimenty, 4 – fluviální sedimenty, 6 – bělohorské souvrství: spongilitické prachovité slínovce, glaukonitické pískovce, 7 – perucko-korycanské souvrství: křemenné a jílovité glaukonitické pískovce, jílovité prachovce, jílovce, 10 – biotitický až amfibol-biotitický granodiorit až křemenný diorit, 19 – novoměstská skupina: chloriticko-muskovitický až muskoviticko-biotitický fylit, 23 – novoměstská skupina: amfibolit, 26 – zábřežská skupina: masivní biotitická pararula, 27 – zábřežská skupina: biotitická migmatitická a perlová rula.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce