Odolena Voda

Odolena Voda - geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 12-22 Mělník. Vydal Ústřední ústav geologický v roce 1988, redaktor listu O. Holásek. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 6 – fluviální hlíny a písky; 8 – deluviální hlinitopísčité sedimenty; 9 – deluviální hlinitokamenité sedimenty; 12 – spraše a sprašové hlíny; 30 – křída, bělohorské souvrství: vápnité jílovce, slínovce a prachovce; 31 – křída, korycanské souvrství: vápence; 35 – kralupsko-zbraslavské skupina: střídání drob a břidlic s převahou drob; 38 – kralupsko-zbraslavské skupina: slabě metamorfovaný metabazalt.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce