Mistrovice

Mistrovice - geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 14-32 Ústí nad Orlicí. Vydal Český geologický ústav v roce 1994, redaktor listu M. Rejchrt. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 2 – subrecentní až recentní humolity; 3 –fluviální sedimenty, 4 – deluvi-fluviální hlinitopísčité sedimenty; 12 – neogén: fluviální štěrky a písky; 14 – neogén: jíly, jílovce a prachovce; 22 – bělohorské souvrství: písčito-prachovité slínovce, písčité vápnito-jílovité prachovce; 24 – bělohorské souvrství: silně spongolitické slínovce a prachovce; 26 – perucko-korycanské souvrství: písčité slepence, slepencové pískovce, glaukonitické pískovce; 29 – zábřežské skupina: biotitické až dvojslídné pararuly; 35 - amfibolity; 40 – granodiority až křemenné diority.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce