Malé Svatoňovice - Žaltman

geologická mapa okolí Malých Svatoňovic

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 04-33 Náchod. Vydal Ústřední ústav geologický v roce 1990, redaktor listu M. Vejlupek. © Česká geologická služba. Vysvětlivky: 4 – fluviální a deluviofluviální hlíny a písčité hlíny, 5 – deluviální a fluviodeluviální písčitohlinité až hlinitokamenité sedimenty, 6 – deluviální hlinitokamenité až balvanité sedimenty, 17 – vápnité spongolitické prachove, prachovité slínovce, prachovité pískovce, hlízy písčitých vápenců jizerského souvrství, 20 – spongilitické prachovce a jemnozrnné pískovce s hlízami nebo polohami silicitů, prachovité glaukonitické pískovce, bělohorské souvrství, 24 – červenohnědé aleuropelity s vložkami pískovců, trutnovské souvrství – svrchní část, 29 – hnědé aleuropelity, pískovce, slepence, chvalečské souvrství – vernéřovické vrstvy, 31 – odolovské souvrství – jívecké vrstvy: hnědé, řídce pestré aleuropelity, podřadně arkózovité pískovce, 32 – odolovské souvrství – jívecké vrstvy: arkózy, arkózovité pískovce, slepence, 36 – odolovské souvrství – svatoňovické vrstvy: hnědé až červenohnědé aleuropelity a jílovce, místy s vápenci, polohy slepenců, pískovců, arkózových pískovců, 37 – odolovské souvrství – svatoňovické vrstvy: svrchní slojový obzor, 38 – odolovské souvrství – svatoňovické vrstvy: spodní slojový obzor, 39 – odolovské souvrství – svatoňovické vrstvy: andezitoidy.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce