Libodřice

Libodřice - geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 13-32 Kolín, vydal Český geologický ústav, 1996, redaktor listu O. Holásek. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 4 – deluvifluviální písčité hlíny až hlinité písky, 6 – deluviální hlíny, písčité hlíny až hlinité písky, 9 – pleistocén: spraše a sprašové hlíny, 36 – šternbersko-čáslavská skupina: biotit-muskovitický, muskovit-biotitický migmatit až metagranit, 38 – šternbersko-čáslavská skupina: amfibolit až eklogitický amfibolit.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce