Křižanovice

Křižanovice - geologická mapa 1:50 000

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 13-44 Hlinsko, vydal Český geologický ústav, 1998, redaktor listu Z. Mísař. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 3 – fluviální písčité hlíny; 5 – deluviální sedimenty, hlíny, písčité hlíny; 18 – porfyroid lukavického a petříkovského typu; 37 – nasavrcký pluton: středně zrnitý biotitový granit místy s muskovitem (typ Křižanovice a Žumberk); 38 – nasavrcký pluton: usměrněný středně až hrubě zrnitý amfibol-biotitický tonalit až křemenný diorit; 43 – plášť plutonu: biotitický migmatit až hybridní granodiorit; 48 – plášť plutonu: metagabro, metadiorit.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce