Královec

Královec - geologická mapa 03-42Královec - geologická mapa 04-31

Mapa 2. Levý obrázek: výřez z geologické mapy 1:50 000, list 03-42 Trutnov. Vydal Ústřední ústav geologický v roce 1990, redaktor listu R. Tásler. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 5 – deluviální zčásti deluviofluviální písčito-hlinité a hlinito-kamenité sedimenty, 6 – deluviální balvanité a blokové sedimenty, 12 – proluviální hrubé štěrky (spodní pleistocén až pliocén), 25 – ryolity – broumovské souvrství, 26 – trachyryolity – broumovské souvrství, 27 – červenohnědé aleuropelity, pískovce, podřadně slepence – broumovské souvrství 36 – hnědé až červenohnědé aleuropelity odolovského souvrství (svrchní karbon), 37 – arkózy a arkózovité pískovce odolovského souvrství, 38 – šedé až pestré prachovce, jílovce a arkózy radvanického souslojí, 42 – hnědé až červenohnědé aleuropelity, polohy polymiktních pískovců a slepenců (odolovské souvrství).

Pravý obrázek: Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 04-31 Meziměstí. Vydal Český geologický ústav v roce 1995, redaktor listu R. Tásler. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 34 – perm, broumovské souvrství: červenohnědé aleuropelity, polohy pískovců a pastelových slínovců s karbonáty; 35 – perm, broumovské souvrství: ryolity; 36 – perm, broumovské souvrství: trachyryolity.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce