Kožlany

Kožlany - geologická mapa okolí lomu

Obrázek 2. Geologická mapa širšího okolí složeného intruzivního pně u Kožlan (podle Fediuka, Fediukové 1988). Vysvětlivky: 1 – aluvium, 2 – hlíny a sutě, 3 – neogenní jezerní sedimenty, 4 – žilné horniny, 5 – horniny intruzivního pně (křemenné diority a gabra), 6 – svrchnoproterozoické sedimenty, 7 – kontaktně metamorfované proterozoické sedimenty.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce