Kožlany

Kožlany - geologická mapa

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 12-31 Plasy, vydal Český geologický ústav, 1996, redaktor listu J.Mašek. © Česká geologická služba. 

Vysvětlivky: 6 – pleistocén: spraše a sprašové hlíny, 12 – miocén: fluviální a lakustrinní písčité štěrky s polohami jílů, 20 – svrchní proterozoikum-paleozoikum: granitový porfyr, 26 – svrchní proterozoikum-paleozoikum: diorit a gabro, 28 – kralupsko-zbraslavské skupina: střídání jemně a středně zrnitých drob, prachovců a břidlic, 35 – kralupsko-zbraslavské skupina: chlorit-sericitický fylit.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce