Koterov u Plzně

Koterov - schematická mapa Barrandienu

Obrázek 1. Schematická mapa Barrandienu podle Fialy (1977). Čísly v kroužku jsou vyznačeny zóny proterozoických vulkanitů: 1 – hlavní vulkanitová zóna sz. křídla; 2 – draselné spility pruhu Slatina – Pavlíkov; 3 – zóna stříbrsko-plaská; 3a – pruh svojšínský; 4 – komplex mariánskolázeňský; 5 – jižní vulkanitová zóna; 6 – zóna jílovská.

Legenda: 1 – krystalinikum; 2 – svrchní proterozoikum; 3 – amfibolity; 4 – gabra a diority; 5 – proterozoické metabazalty; 6 – vulkanity jílovské zóny; 7 – křemenné albitofyry, keratofyry a porfyrity; 8 – kambrické vulkanity křivoklátsko rokycanského pásma a strašické zóny; 9 – spodní paleozoikum; 10 – granitoidy; 11 – vulkanity Doupovských hor; 12 – pokryvné útvary.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce