Košťálov - Kovářův mlýn

Košťálov- Kovářův mlýn - geologická mapa

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 03-41 Semily. Vydal Český geologický ústav v roce 1992, redaktor listu J. Chaloupský. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 4 – deluviální sedimenty; 15 – prosečenské souvrství: červenohnědé aleuropelity, polohy pískovců, arkóz, tufů a tufitů; 16 – prosečenské souvrství: červenohnědé aleuropelity a pískovce, polohy šedých aleuropelitů a pískovců; 17 – rudnický obzor: šedé a zelenošedé prachovce, jílovce, pískovce a bitumenózní jílovce; 18 – rudnický obzor: pastelově zbarvené jílovce, prachovce, pískovce; 19 – bazaltandezity, podřadně tufy; 20 – semilské souvrství: hnědé aleuropelity, podřadně slepence a pískovce; 21 – štěpanicko-čikvásecký obzor: šedé a zelenošedé prachovce, jílovce, pískovce, lokálně uhelné sloje.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce