Kaznějov

Kaznějov - situace na geologické mapě

Mapa 2. Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, 12-31 Plasy, vydal Český geologický ústav, 1996, redaktor listu J. Mašek. © Česká geologická služba.

Vysvětlivky: 1 – antropogenní uloženiny, navážky; 3 – deluviofluviální a fluviální písčitohlinité a hlinitokamenité sedimenty, 4 – pleistocén: deluviální hlinitokamenité a hlinitopísčité sedimenty, 12 – miocén: fluviální a lakustrinní písčité štěrky, 13 – karbon, týnecké souvrství: arkózové pískovce, prachovce, 15 – karbon, kladenské souvrství: arkózy, slepence, prachovce.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce