Hynčice u Meziměstí

regionální rozšíření broumovského souvrství

Mapa 3. Litofaciální mapa broumovského souvrství a jeho plošné rozšíření, podle Táslera (1979). Vysvětlivky: 1 – uloženiny koryt občasných toků – pískovce slepence; 2 – uloženiny aluvilní plošiny s občasnými vodními nádržemi (a-zjištěné, b-předpokládané) – aleuropelity, krybonáty; 3 – proluviální uloženiny vulkanodetritické facie (a-zjištěné, b-předpokládané) – brekcie, pískovce; 4 – facie walchiových lupků, jezerní a jezerně deltové sedimenty (a-zjištěné, b-předpokládané) – prachovce, jílovce, vápence; 5 – jezerně-deltové sedimenty průtočných pánví – pestré a červené aleuropelity, karbonáty a jemnozrnné pískovce; 6 – vulkanická facie –ryolity, melafyry, ingnibrity, tufy; 7 – hranice rozšíření broumovského souvrství (a-zjištěné, b-předpokládané); 8 – tektonická hranice; 9 – státní hranice.

© RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. vavra@sci.muni.cz

Hlavní stránka průvodce